Vedení Klubu trampů řezbářů

Sheriff  –  Radek Smejkal, mobil: 608 327 333, email: smejkal.radek@centrum.cz

Rada starších:

Jaroslav Lexa – Yarda, Bohumil Röhlich – Šedivka, Rudolf Šafrata – Rudi, Petr Havlíček – Ostrý Pete, Radek Smejkal – Tanečník

 

ŘÁD KLUBU TRAMPŮ ŘEZBÁŘŮ

1. Základní myšlenka klubu

Klub je volným společenstvím kamarádů zajímajících se o řezbářství, které spojuje trampská myšlenka. Společným každoročním setkáním je klubová výstava prací jednotlivých členů.

2. Základní poslání výstavy

Základní posláním výstavy je osobní setkání kamarádů a kamarádek s prezentací své tvorby za poslední rok. Výstava se koná výhradně pro uzavřenou společnost řádných členů, jejich rodiny a blízkých. V žádném případě se nejedná o akci otevřenou široké veřejnosti. Proto nelze osobní pozvánku poskytovat třetím osobám.

3. Členství v klubu

Členem klubu se může stát každý řezbář, který získá doporučení od současného člena KTŘ a bude ctít základní myšlenku KTŘ a tento klubový řád.

4. Přihlášení nového člena

Přihlášení se děje na doporučení stávajícího člena KTŘ. Sheriff pak novému žadateli pošle přihlášku a znění klubového řádu. Platným členem se stává po řádném vyplněním přihlášky a úhradě členského příspěvku.

5. Odhlášení z klubu

Odhlášení se provádí písemným oznámení Sheriffovi klubu. Zároveň členství může být ukončeno radou starších pro nedodržování pravidel – řádu klubu.

6. Práva člena KTŘ:

 • osobně se účastnit výstavy se svou rodinou a blízkými
 • být včas informován o připravované výstavě – písemným dopisem, emailem
 • být uveden v katalogu příslušného ročníku výstavy, pokud dodrží termín podání přihlášky
 • volit a být volen – každý člen má jeden hlas
 • volit smí jen volbě osobně přítomní členové starší 18 let
 • být veden v seznamu řezbářů
 • být prezentován na webu KTŘ – pokud o to člen požádá
 • volit prostřednictvím anketního lístku držitele ceny Zlatého bobra

7. Povinnosti člena KTŘ.

 • dodržovat tento klubový řád a myšlenku trampingu
 • uhradit členský příspěvek stanovený pro daný rok Radou starších
 • včas poslat přihlášku pro právě připravovaný ročník výstavy jak určuje Zvadlo
 • dodržovat všechna vyhlášení Rady starších, program výstavy uvedený ve Zvadle a všechna jiná vyhlášení pořádající osadou

8. neuhrazením příspěvku člen přichází o :

 • zvadlo a dopis v tištěné podobě, obdrží pouze elektronický na svůj email – pokud ho vlastní
 • nemůže vystavovat svá díla v rámci řezbářské výstavy
 • nemůže volit v anketě zlatý bobr

9. Vedení klubu

V čele klubu stojí pěti členná rada nesoucí název RADA STARŠÍCH. Volena je na dobu 5 let při konání výstavy všemi řádnými členy. Rada si ihned po svém zvolení ze svého středu vybere Sheriffa klubu

10. Poslání Rady starších

 • Rada starších koordinuje pořádání jednotlivých výstav
 • vede evidenci členu a vybraných příspěvků
 • rozhoduje o použití vybraných příspěvků
 • připravuje a vydává zvadlo na výstavu
 • zajišťuje vydávání katalogů a diplomů
 • dohlíží nad dodržování tradic a zvyklostí KTŘ
 • provozuje web klubu www.klub-trampu-rezbaru.cz

11. Organizace výstav 

Pořádání výstavy se udělí té osadě, která dodrží tyto základní podmínky:

 • zajistí důstojné výstavní prostory a místo pro táborový oheň
 • uspořádá slavnostní zahájení a ukončení výstavy
 • uspořádá vycházku do okolí
 • zajistí táborové soutěže a hry
 • uspořádá seminář se zajímavým člověkem
 • uspořádá táborový oheň dle tradic a zvyklostí
 • zajistí výrobu pamětního předmětu k dané výstavě – vlajku, stuhu, cancátko atd.
 • zajistí neustálý dohled na vystavovanými díly, aby nedocházelo k nepříjemnostem
 • povinností pořádající osady však není zajišťování plného občerstvení pro všechny přítomné
 • zajištění občerstvení je dobrovolným rozhodnutím pořádající osady, ale musí být ve zvadle předem uvedeno co a do jaké míry se zajišťuje.

12. Udílené ceny:

Zlatý červotoč:

cena se uděluje za mimořádné dílo, dlouhodobí přínos či zásluhy v KTŘ, cenu uděluje Rada starších

Malý Zlatý červotoč:

cena se uděluje za nejzdařilejší dětské dílo, cenu uděluje Rada starších

Zlatý bobr:

cena za nejobdivovanější dílo, cenu uděluji sami řezbáři vyplněním anketního lístku

Chlubílek:

cena za nej dílo co do smyslu velikosti, váhy, počtu či charakteru díla – cenu uděluje Rada starších

Objev roku:

cena za nejzdařilejší práci nového člena, cenu uděluje Sheriff

Doplňky a změny stanov budou vždy projednány a schváleny vždy na diskusním semináři, který je součástí každé výstavy.

Návrh stanov zpracoval: Radek Smejkal – Tanečník